Stanovy o.s.

 

Blue & White 1902 o. s.

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

      1.                        Základní ustanovení

1.1. Plný název sdružení je Blue&White 1902 o. s. (dále v textu jen „sdružení“).

1.2. Sdružení je dobrovolným samosprávným společenstvím občanů za účelem podpory a propagace fotbalového klubu FK Mladá Boleslav.

1.3. Sdružení je založeno v souladu s ustanovením čl. 20 Listiny základních práv a svobod a zákona číslo 83/1990 Sb. o sdružování občanu.

1.4. Sdružení má postavení právnické osoby soukromého práva s právní subjektivitou.

1.5. Sdružení je nezávislou právnickou osobou, která se řídí svými Stanovami a právním řádem České republiky.

1.6. Sdružení sídlí ve statutárním městě Praze na adrese: Na Křivce 1308/72, Praha 10, 101 00.

 

CÍLE SDRUŽENÍ

      2.                        Hlavní poslání a cíle činnosti

2.1. Hlavním cílem sdružení je podpora a propagace fotbalového klubu FK Mladá Boleslav.

2.2. K dosažení cílů sdružení zejména:

a)                  spolupracuje s vedením fotbalového klubu FK Mladá Boleslav (zejména při propagaci domácích zápasů a vytvoření patřičné atmosféry na nich, organizaci a zabezpečení zájezdů na venkovní zápasy, podpoře a propagaci myšlenek fair play a fotbalu jako místo pro setkávání hráčů, fanoušků a široké veřejnosti),

b)                  podává podněty o své činnosti veřejným sdělovacím prostředkům,

c)                   propaguje sportovní akce, které pořádá nebo spolupořádá FK Mladá Boleslav,

d)                  zajišťuje všestrannou informovanost svých členů o dění v FK Mladá Boleslav,

e)                  vede své členy k pozitivnímu vztahu ke sportu zejména k fotbalu, dále ke klubu FK Mladá Boleslav a městu Mladá Boleslav,

f)                   získává podporu, dary od jiných subjektů, jakož i příspěvky, dotace a granty od orgánu státu, či obcí,

g)                  obstarává svoje příjmy z členských příspěvků,

h)                  vyhledává spolupráci s orgány obecní i regionální samosprávy, školami, jakož i dalšími neziskovými institucemi, které mohou napomáhat realizaci poslání a cílů sdružení,

2.3. Sdružení je jedinou místně příslušnou organizační jednotkou, která se již dále vnitřně nečlení na nižší organizační složky s právní subjektivitou.

2.4. Ochrana práv fanoušků jako uživatelů služeb poskytovaných subjekty provozujícími fotbalové kluby.

2.5. Provozování vlastních fotbalových družstev pod hlavičkou sdružení.

2.6. Vydávání informačních zpravodajů, vydávání materiálů ať už ve formě digitální (DVD, audio či video CD, atd.) tak ve formě knižní, atp.

2.7. Informování veřejnosti o programu a prezentace činnosti a cílech sdružení prostřednictvím masových sdělovacích prostředků (TV, rozhlas, internet, tištěná média). Provozování internetových stránek a portálů na aplikaci Facebook, Twitter apod.).

2.8. Získávání prostředků (včetně finančních) a veřejné podpory na činnost a naplňování cílů sdružení a na podporu podnikatelské či kulturní činnosti členů, jak od členů, tak od veřejnosti, států, státních orgánů, vyšších samosprávných územních celků, měst, obcí, jakož i z evropských či jiných obdobných fondů.

2.9. Sdružení má právo v souladu s posláním a cíli své činnosti obracet se na veřejnost a orgány státní správy a samosprávy s peticemi.

ČLENSTVÍ A ČLENOVÉ

      3.                        Členství ve sdružení

3.1. Členství ve sdružení je dobrovolné.

3.2. Členstvím vznikají nejen, práva, ale i povinnosti člena sdružení, především závazek
dodržovat Stanovy sdružení a dbát o jeho dobré jméno. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné.

3.3. Členem sdružení se může stát fyzická osoba bez omezení věku, a to podáním řádně vyplněné písemné přihlášky na předepsaném formuláři, který byl schválen výkonným výborem sdružení a zaplacením ročního členského příspěvku dle bodu 5.3. Přihlášku přijímá kterýkoliv člen výkonného výboru nebo jím ustanovený zmocněnec. Fyzická osoba mladší 18 let věku může být členem sdružení pouze za předpokladu, že k řádně vyplněné přihlášce doloží písemné prohlášení svého zákonného zástupce o souhlasu se vstupem této fyzické osoby mladší 18 let věku do občanského sdružení. Členové mladší 15 let nejsou oprávněni volit na valné hromadě. Volit za něho může zákonný zástupce.

3.4. O přijetí či nepřijetí za člena sdružení, rozhoduje výbor sdružení. Na členství ve sdružení není právní nárok. Přijatý člen sdružení, obdrží aktuální znění Stanov sdružení.

3.5.  Výbor sdružení může rozhodnout nadpoloviční většinou o přijetí fyzické či právnické osoby (za právnické osoby se pro účely Stanov rozumí zejména obchodní společnosti a družstva, sdružení, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a jiné vládní i nevládní příspěvkové organizace), která je veřejně známá a pozitivním způsobem spjata s FK Mladá Boleslav, včetně současných a bývalých hráčů FK Mladá Boleslav, veřejně známých fanoušků FK Mladá Boleslav, jakož i osoby, které obecně podporují sport a kulturu ve Středočeském kraji a především v Mladé Boleslavi a současně nemá zájem či časový prostor být řádným členem, za tzv. honorárního člena, tj. člena čestného, nikoli řádného. Honorární člen má pouze taková rozhodovací práva a pravomoci, která mu stanoví v rozhodnutí o přijetí výbor sdružení. Mimo to však honorárnímu členovi náleží právo kontrolovat, jak sdružení naložilo s jeho darem, pokud tento dar bude účelově vázán. Honorárním členem sdružení se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která vyjma shora v tomto bodě splňuje uvedené podmínky:

a)                  dosáhla zletilosti (platí pro fyzické osoby),

b)                  byla řádně založena a vznikla podle platného práva některého ze států Evropské unie; předloží výpis z obchodního či jiného rejstříku, v němž je registrována; dodržuje zákony země, kde je registrována a kde má své sídlo a řádně vede sbírku listin a současně předloží sdružením vyžádané doklady a písemnosti (platí pro právnické osoby),

c)                   hodlá přispět svou činností a svými majetkovými dary k naplnění cílů činnosti sdružení,

d)                  disponuje doporučením dvou zakládajících či stávajících honorárních členů občanského sdružení, nebo dvou členů výboru či jeho předsedy nebo jednoho z místopředsedů,

e)                  bez výhrad souhlasí se stanovami a stávajícími rozhodnutími sdružení, orgánů sdružení a posláními a cíli sdružení,

f)                   souhlasí s prezentací svého jména a podobizny, obrazových snímků a obrazových či zvukových záznamů, obchodního jména a obchodní známky v souvislosti s činnosti sdružení, a to v dohodnutém rozsahu,

3.6. Členství se pozastavuje členovi, který nezaplatil členský příspěvek, a to ani do jednoho měsíce od termínu stanoveného členskou schůzí nebo od písemné upomínky výkonného výboru. Pozastavení členství má na práva a povinnosti člena stejný účinek jako zánik členství. Pro zrušení pozastavení členství a obnovu všech práv a povinností člena stačí zaplatit aktuální členský příspěvek a sdělit to výkonnému výboru.

3.7. Členství zaniká

a)                  doručením písemného oznámení člena o vystoupení výkonnému výboru,

b)                  rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení,

c)                   úmrtím člena sdružení,

d)                  zrušením, nebo rozpuštěním sdružení,

3.8. Výkonný výbor rozhoduje o vyloučení člena sdružení, jestliže člen zvlášť závažným způsobem porušuje své členské povinnosti (zejména soustavně neplatí členské příspěvky) nebo poškozuje dobré jméno sdružení (zejména způsobí sdružení škodu, poruší přepravní řád na zájezdech pořádaných sdružením, dopustí se trestné činnosti na akcích pořádaných sdružením), nebo fotbalovým klubem FK Mladá Boleslav (zejména poruší návštěvní řád stadionu během sportovního zápasu, způsobí fotbalovému klubu FK Mladá Boleslav škodu), jakož i za zneužití majetku sdružení.

3.9. Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení se lze odvolat do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává výkonnému výboru a rozhodne o něm na své nejbližším zasedání členská schůze. Během odvolacího řízení je členství pozastaveno. Vyloučený člen nemá právo navrácení svých příspěvků. Novou přihlášku si může podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data svého vyloučení.

 

      4.                        Práva členů sdružení

4.1. Každý člen má přednostní právo účastnit se všech akcí pořádaných sdružením a požívat na nich veškerých výhod, které sdružení poskytuje. Je rovněž oprávněn kdykoli a jakoukoli formou předkládat všem vrcholným orgánům konstruktivní návrhy, podněty a připomínky týkající se činnosti sdružení.

4.2. Každý z členů sdružení má právo účastnit se členské schůze, svobodně na ní hlasovat a volit výkonné orgány sdružení. Dosáhl-li 18 let věku, může být do těchto orgánů i volen. Všichni členové mají právo být nejméně tři dny dopředu informováni pozvánkou o místě, termínu a času konání členské schůze a o jejím pořadu jednání. Pozvánka musí být písemná, může však mít elektronickou podobu (postačí zveřejnění na oficiálních webových stránkách sdružení).

4.3. Právem každého člena je důsledná ochrana jeho osobních údajů poskytnutých ve prospěch sdružení. Veškeré osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu sdružení a nesmí být šířeny mimo sdružení.

4.4. Právo každého člena sdružení kdykoli ukončit své členství v souladu s odstavcem 3. 7 písm. a) těchto stanov je respektováno.

 

      5.                        Povinnosti členů sdružení

5.1. Člen sdružení je povinen dodržovat tyto stanovy spolu s dalšími vnitřními předpisy vydanými orgány sdružení a plnit povinnosti z nich vyplývající.

5.2. Každý člen se musí vyvarovat takového jednání, které by bylo v rozporu s účelem a cíli sdružení, poškozovalo by jeho dobré jméno nebo by mu způsobilo, či mohlo způsobit, jakoukoli jinou újmu.

5.3. Každý z členů je povinen řádně a včas platit členské příspěvky, nejpozději do 31.3. příslušného roku, v hotovosti (jednomu ze zakládajících členů), nebo na účet sdružení (1086831060/3030). Prodlení s placením členských příspěvků může být důvodem k pozastavení členství podle odstavce 3.5. těchto stanov. Po dobu trvání sdružení ani v případě jeho zániku není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení vstupního poplatku a svých členských příspěvků.

5.4. Každý z členů je povinen svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení.

5.5. Člen sdružení je povinen neprodleně oznamovat výkonnému výboru veškeré změny osobních údajů, které jsou důležité pro řádnou evidenci.

5.6. Člen sdružení je povinen šetřit a chránit majetek sdružení.

5.7. Bývalý člen je povinen po ukončení svého členství odevzdat výkonnému výboru identifikační průkazku.

 

ORGÁNY SDRUŽENÍ

      6.                        Členská schůze

6.1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou tvoří členové sdružení.

6.2. Členská schůze se schází podle potřeby, alespoň jedenkrát ročně. Zasedání členské schůze svolává předseda jménem výkonného výboru. Oznámení o konání řádného zasedání se zveřejňuje na oficiálních webových stránkách sdružení, nejpozději sedm dní přede dnem konání členské schůze s uvedením místa, termínu a programu. O konání zasedání jsou jednotliví členové sdružení informováni pozvánkou v souladu s odstavcem 4.2. těchto stanov.

6.3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

a)                  schvalování stanov sdružení a jejich změn,

b)                  schvalování jiných vnitřních předpisů sdružení a jejich změn,

c)                   schvalování plánu činnosti sdružení na kalendářní rok,

d)                  schvalování výroční zprávy o činnosti sdružení za předchozí rok včetně zprávy o hospodaření,

e)                  odvolací řízení členů vyloučených rozhodnutím výkonného výboru,

f)                   volba členů výkonného výboru a kontrolní komise,

g)                  revize hospodaření,

h)                  usnášení o zániku sdružení,

i)                    stanovení výše a frekvence členských příspěvků,

j)                    schvalování výdajů sdružení přesahujících částku 5.000, – Kč,

k)                  další věci, vyplývající z těchto stanov nebo na nichž se usnese členská schůze.

6.4. Záležitosti sdružení schvaluje členská schůze usnesením. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna alespoň 1/5 všech členů. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. K usnesení o zániku sdružení, schválení stanov a jejich změn je však zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů.

6.5. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda nejpozději do 14 dnů náhradní členskou schůzi, která je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Rovněž na náhradní členskou schůzi bude jednotlivým členům poslána pozvánka podle odstavce 4.2. těchto stanov.

6.6. Každý člen při volbách a hlasováních disponuje jedním hlasem. Může se rovněž zdržet hlasování.

 

 

      7.                        Výkonný výbor

7.1. Výkonný výbor (dále jen „výbor“) sdružení je tříčlenný orgán. Jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Jeho činnost je ukončena zvolením nového výboru. Nový výbor je volen na členské schůzi.

7.2. Navrhovat členy výboru může kterýkoli člen sdružení. Členem výboru se může stát jen zletilý člen sdružení. Členy výboru volí členská schůze. Volby probíhají, je-li členská schůze usnášeníschopná. Členové výboru jsou voleni na základě tajného způsobu hlasování. Další podrobnosti týkající se průběhu voleb členů výboru stanoví členská schůze usnesením. Člen výboru může být zvolen opakovaně. Uvolní-li se místo člena výboru v průběhu řádného funkčního období, je na uvolněné místo na nejbližší členské schůzi zvolen nový.

7.3. Člen výkonného výboru, který během volby získal nejvíce hlasů, se stává předsedou sdružení. Předseda sdružení řídí činnost výkonného výboru. Je statutárním orgánem sdružení, zastupuje je navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení v rozsahu písemného pověření. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

7.4. Výbor řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Činnost výboru je následující:

a)                  připravuje a předkládá návrhy členské schůzi a shromažďuje pro ni veškeré podklady,

b)                  vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví, archivuje korespondenci,

c)                   vede oficiální webové stránky sdružení,

d)                  pořizuje záznamy z jednání členské schůze,

e)                  přijímá nové členy, pozastavuje členství a rozhoduje o vyloučení dosavadních členů za podmínek stanovených v odstavci 3.5. těchto stanov,

f)                   písemně zpracovává usnesení a rozhodnutí členské schůze a zveřejňuje je,

g)                  připravuje výroční zprávu o činnosti sdružení za předchozí rok včetně zprávy o hospodaření,

h)                  předkládá návrh rozpočtu na další období,

i)                    navrhuje případné změny stanov,

j)                    navrhuje další cíle činnosti,

7.5. Další pravomoci výboru může stanovit členská schůze usnesením.

 

      8.                        Kontrolní komise

8.1. Kontrolní komise je tříčlenný orgán. Její funkční období je identické s výkonným výborem. Shodný je i způsob volby jejích členů.

8.2. Úkolem kontrolní komise je dohlížet na činnost výkonného výboru, zda je v souladu se stanovami a vnitřními předpisy. Dohlíží i na hospodaření. Kontrolní komise je oprávněna účastnit se jednání výkonného výboru, nehlasuje však na něm. O výsledcích své činnosti informuje členskou schůzi.

 

HOSPODAŘENÍ

      9.                        Majetek a hospodaření sdružení

9.1. Majetek sdružení tvoří zejména finanční fondy, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

9.2. Zdroje majetku tvoří zejména:

a)                  členské příspěvky,

b)                  dary a podpory od třetích osob,

c)                   příjmy z činnosti sdružení,

d)                  dotace z veřejných rozpočtů,

9.3. Hospodaření sdružení se řídí ročním plánem činností a rámcovým rozpočtem schváleným členskou schůzí.

9.4. Ten, kdo porušením ustanovení odstavce 6.3. písm. j) těchto stanov způsobí sdružení škodu, odpovídá za ni sdružení dle platného práva.

9.5. Sdružení je neziskovou organizací.

9.6. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti a k zajištění vlastního provozu sdružení.

9.7. Finanční prostředky sdružení jsou vedeny v pokladně sdružení nebo na jeho bankovním účtu. Podpisové právo k tomuto bankovnímu účtu mají jednotliví členové výkonného výboru.

9.8. Vlastní účetnictví sdružení vede výkonný výbor nebo jím pověřený člen sdružení.

9.9. Hospodaření sdružení projednává a schvaluje členská schůze. Kontrolní komise provádí revizi hospodaření.

 

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

  10.                        Závěrečná ustanovení

10.1.                     Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

10.2.                     Sdružení se registruje podle obecně závazných právních předpisů.

10.3.                     Veškeré vnitřní předpisy vydané orgány sdružení nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a s těmito stanovami. Budou-li v rozporu, je ta část, která je v rozporu, neplatná od samého počátku.

10.4.                     Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

10.5.                     Tyto stanovy sdruženi nabydou účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR dle zákona číslo 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

 

  11.                        Členské příspěvky

11.1.                     Každý zakládající člen sdružení poskytne sdružení (a to do tří dnů od založení účtu sdružení) dar ve výši minimálně 250 Kč; v dalších letech trvání sdružení, se na zakládající členy vztahuje příspěvková povinnost řádných členů sdružení.

11.2.                     Členský vklad je definován v Korunách českých.

 

  12.                        Společná ustanovení

12.1.                     Tyto stanovy byly bez výhrad a jednohlasně přijaty zakládajícími členy na ustávající schůzi dne 21. 01. 2013